Gebruiksvoorwaarden

Medigoo-gebruikersovereenkomst (laatst herzien op 25 mei 2018)

De volgende gebruikersovereenkomst (de “overeenkomst”) regelt het gebruik van de online dienst van Medigoo.com (de “dienst”), inclusief maar niet beperkt tot het aanmaken van gezondheids- / medische / voedingsstoffenaccounts, monitoring en waarschuwingen en eventuele aanvullende diensten , hetzij gratis of tegen een betaald abonnement, zoals verstrekt of beschikbaar gesteld door Medicoo Oy Inc. (“Medigoo” of “ons” of “wij”). Lees de voorwaarden in deze overeenkomst zorgvuldig door. U hebt op elk moment toegang tot deze overeenkomst op https://shop.medigoo.com/terms-of-use/ Uw gebruik van en / of registratie bij de Service vormt uw voortdurende aanvaarding van deze Gebruikersovereenkomst. Als u deze overeenkomst niet kunt accepteren, mag u de service niet gebruiken.

Medigoo behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst op elk moment en naar eigen goeddunken van Medigoo te wijzigen of te vervangen. Medigoo zal bovenaan deze Overeenkomst aangeven op welke datum een dergelijk document voor het laatst is bijgewerkt. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de herziene versie (of een latere ingangsdatum zoals vermeld bovenaan de herziene overeenkomst). Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Medigoo.com-website te controleren om te bepalen of er wijzigingen zijn aangebracht in deze Gebruikersovereenkomst en om dergelijke wijzigingen te bekijken. Als u de Service blijft gebruiken na het plaatsen van eventuele wijzigingen in de Overeenkomst, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen accepteert. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet u stoppen met het gebruik van de service.

Als u zich niet houdt aan deze overeenkomst of andere algemene voorwaarden die ergens in de service zijn gepost, kan dit leiden tot opschorting of beëindiging van uw toegang tot de service zonder voorafgaande kennisgeving, naast de andere remedies van Medigoo.

Registratie en accountcreatie

Registratie informatie

Medigoo kan soms vereisen dat u zich registreert en / of een account aanmaakt om de gehele of een deel van de Dienst te gebruiken. Om dit te doen, kan het zijn dat u een wachtwoord, gebruikers-ID en / of andere registratie-informatie, zoals betalings- of creditcardgegevens voor keuzediensten die beschikbaar worden gesteld op een betaald abonnementsbasis, moet worden verstrekt of moet kiezen (gezamenlijk de “Registratie informatie”). U stemt ermee in en verklaart dat alle door u verstrekte registratie-informatie correct en up-to-date is. Als een van uw registratiegegevens verandert, moet u deze onmiddellijk bijwerken door uw klantprofiel op de service te bewerken. Naar eigen goeddunken kunnen we weigeren u een gebruikersnaam te geven die zich voordoet als iemand anders, wordt beschermd door een handelsmerk of ander eigendomsrecht of aanstootgevend is.

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van persoonlijke informatie die u verstrekt of communiceert met de Service ons Privacybeleid op https://shop.medigoo.com/privacy-policy/

Onderhoud van registratie-informatie

Als u zich registreert en / of een account aanmaakt op de Service, bent u zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw Registratie-informatie en voor het niet naleven hiervan. U bent als enige verantwoordelijk voor al het gebruik van de Service door u en iedereen die u toegang geeft tot de Service. U mag uw registratiegegevens en / of deze overeenkomst niet in sublicentie geven, overdragen, verkopen of toewijzen aan derden zonder schriftelijke toestemming van Medigoo. Elke poging hiertoe is nietig en wordt beschouwd als een wezenlijke schending van deze overeenkomst.

Veiligheid; Voorzorgsmaatregelen voor mobiel gebruik

Als u reden heeft om aan te nemen dat uw account niet langer veilig is (bijv. Verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw registratiegegevens of computer of mobiel apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de service), moet u de betreffende registratiegegevens onmiddellijk wijzigen en op de hoogte stellen Medigoo via de Contact Us-pagina.

Als u ervoor kiest om berichten of andere communicatie van de Service rechtstreeks op uw mobiele apparaat te ontvangen, bent u zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de Service met uw huidige telefoonnummer. Medigoo is niet aansprakelijk voor informatie die wordt verzonden naar een apparaat dat is gekoppeld aan uw verouderde mobiele telefoonnummer. Als u software installeert of een service inschakelt die informatie van de service op een mobiel apparaat of computer opslaat, is het uw verantwoordelijkheid om, voorafgaand aan de overdracht van een dergelijk apparaat, uw informatie te verwijderen of de toegang tot dergelijke software of service anderszins uit te schakelen, om om onbevoegde toegang tot uw informatie of account te voorkomen.

Gebruik van de dienst

Alleen persoonlijk en rechtmatig gebruik

Tenzij anders aangegeven, verleent Medigoo u een beperkt recht om de Service alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken. U stemt ermee in om de Service alleen voor wettige doeleinden te gebruiken en u erkent dat als u dit niet doet, u mogelijk burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk kunt worden gesteld.

U zult geen van de volgende dingen doen of proberen te doen met betrekking tot de Service, behalve zoals uitdrukkelijk schriftelijk geautoriseerd of anderszins mogelijk gemaakt door Medigoo:

toegang krijgen tot de Service op een manier of via een interface die niet is verstrekt of geautoriseerd door Medigoo, inclusief maar niet beperkt tot geautomatiseerde middelen (bijv. scripts of bots);

de Service, of de Inhoud ervan, reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of exploiteren; en

de informatie die beschikbaar is op de Service opnieuw publiceren of syndiceren (inclusief maar niet beperkt tot informatie die toegankelijk wordt gemaakt voor niet-betalende gebruikers via enig deel van de Service dat wordt geleverd op basis van een betaald abonnement).

Gebruik door kinderen

De Service is niet bedoeld voor gebruikers onder de 18 jaar en Medigoo verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers onder de 18 jaar. Dergelijke gebruikers is uitdrukkelijk niet toegestaan hun persoonlijk identificeerbare informatie aan ons te verstrekken; alle informatie die door dergelijke gebruikers wordt ingediend, wordt niet bewust door ons gebruikt, gepost of bewaard.

Gebruikersgedrag

U stemt ermee in om de Service niet te gebruiken voor het uploaden, plaatsen, verzenden, delen, opslaan of anderszins beschikbaar maken van inhoud die wij als schadelijk, bedreigend, onwettig, lasterlijk, inbreukmakend, beledigend, opruiend, intimiderend, vulgair, obsceen, frauduleus beschouwen, inbreuk maken op privacy- of publiciteitsrechten, haatdragend of racistisch, etnisch of anderszins aanstootgevend. U stemt er verder mee in om ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, verzoeken, promotiemateriaal, “junk mail”, “spam”, “kettingbrieven”, “piramidespelen” of enig ander formulier niet te uploaden, plaatsen, verzenden, delen of anderszins beschikbaar te stellen van verzoek.

Intellectueel eigendom

Gebruik van materiaal

De Service bevat materiaal dat wordt beschermd door nationale, nationale en internationale copyright-, handelsmerk- en andere intellectuele eigendomswetten. U mag op geen enkele manier materiaal van de Service, inclusief code en software, wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, plaatsen, verzenden of distribueren. U mag materiaal van de Service downloaden en de Service alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik gebruiken, op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen intact houdt.

Eigendom en controle

De inhoud, organisatie, afbeeldingen, tekst, afbeeldingen, video, ontwerp, compilatie, advertenties en al het andere materiaal op de Service, inclusief maar niet beperkt tot de “look and feel” van deze website, zijn beschermd onder de toepasselijke auteursrechten en andere eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten) en zijn eigendom van Medigoo of haar licentiegevers. Het kopiëren, herschikken, herdistribueren, wijzigen, gebruiken of publiceren door u, direct of indirect, van dergelijke zaken of een deel van de website, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen of wijzigen van advertenties, behalve de beperkte gebruiksrechten verleend hieronder is ten strengste verboden.

Naleving van wetten en overeenkomsten

U stemt ermee in om de Service alleen te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door toepasselijke wetgeving, regels of voorschriften en zoals toegestaan door deze Overeenkomst.

Interferentie

U stemt ermee in de Service of de bijbehorende software, hardware en / of servers op geen enkele manier te verstoren, te overweldigen, aan te vallen, aan te passen of te verstoren, en u stemt ermee in het gebruik van de Service door anderen niet te belemmeren of te hinderen. U stemt er verder mee in om geen informatie of materialen op of in verband met de Service te wijzigen of ermee te knoeien. Afgezien van verbinding maken met de servers van Medigoo via http-verzoeken met behulp van een webbrowser, mag u op geen enkele manier proberen toegang te krijgen tot de servers van Medigoo – inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van beheerderswachtwoorden of door zich voor te doen als beheerder terwijl u de service gebruikt of anderszins.

Linken naar andere sites

U erkent dat Medigoo de inhoud van alle sites waarnaar via deze service is gelinkt, niet heeft beoordeeld en niet onderschrijft en niet verantwoordelijk is voor de inhoud of acties van andere sites die naar of van deze service zijn gelinkt. Het linken naar een andere dienst of site is op eigen risico. Door deze service te linken aan een andere service of site, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de openbaarmaking van gebruikersinhoud die is toegestaan of vereist om dergelijke links te ondersteunen. U erkent dat de Service mogelijk advertenties bevat en dat Medigoo niet verantwoordelijk is voor de inhoud van dergelijke advertenties.

Exportcontrole

U stemt ermee in om geen Medigoo-producten en / of -diensten te exporteren of opnieuw uit te voeren, behalve in overeenstemming met de exportcontrolewetten en de instructies van de regelgevende instantie van alle relevante rechtsgebieden.

Gebruikersinhoud

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

U bent zelf verantwoordelijk voor de foto’s, profielen (inclusief uw naam, afbeelding en gelijkenis), recensies, berichten, notities, tekst en andere inhoud die u uploadt, publiceert of weergeeft (hierna “post”) op of via de Service , of verzenden naar of delen met andere gebruikers (gezamenlijk de “Gebruikersinhoud”). U mag geen Gebruikersinhoud plaatsen, verzenden of delen op de Service die u niet hebt gemaakt of waarvoor u geen toestemming heeft om te posten. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Medigoo de Service mag, maar niet verplicht is, deze te beoordelen en naar eigen goeddunken enige site-inhoud of Gebruikersinhoud mag verwijderen of verwijderen, om welke reden dan ook, inclusief Gebruikersinhoud die in de uitsluitend oordeel van het bedrijf in strijd is met deze gebruikersovereenkomst, of die aanstootgevend, onwettig kan zijn, of die de rechten kan schenden, de veiligheid van gebruikers of anderen kan schaden of bedreigen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen kosten en kosten voor het maken van back-upkopieën en het vervangen van Gebruikersinhoud die u op de Service plaatst of opslaat of aan Medigoo verstrekt.

Inhoudslicentie

Wanneer u Gebruikersinhoud op de Service plaatst, geeft u ons toestemming en geeft u ons opdracht om de Gebruikersinhoud te gebruiken en openbaar te maken als dat nodig is om de Service te leveren en om er kopieën van te maken die wij nodig achten om de verzending, plaatsing en opslag van de Gebruiker te vergemakkelijken Inhoud op de dienst. Door Gebruikersinhoud op een deel van de Service te plaatsen, verleent u automatisch en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om Medigoo en alle andere gebruikers een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, volledig betaalde, wereldwijde licentie te verlenen ( met het recht om vrij in sublicentie te geven) om dergelijke gebruikersinhoud te gebruiken, kopiëren, wijzigen, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, opnieuw formatteren, vertalen, syndiceren, opnieuw publiceren, uittreksel (geheel of gedeeltelijk) en te verspreiden voor welk doel dan ook, commercieel, reclame of anderszins, op of in verband met de Dienst of de promotie daarvan, en om afgeleide werken voor te bereiden van, of op te nemen in andere werken, van dergelijke Gebruikersinhoud. U kunt uw gebruikersinhoud op elk moment van de service verwijderen, maar u erkent dat Medigoo mogelijk niet in staat en niet verplicht is om enig gebruik door een andere persoon, inclusief andere gebruikers, te beperken, en de licentie die u hebt verleend, blijft van kracht.

Eigendom

We hebben geen eigendom over uw Gebruikersinhoud; Integendeel, zoals tussen ons en u, behoudens de rechten die aan ons zijn verleend in deze gebruikersovereenkomst en de voorwaarden van sectie 4 (iv), behoudt u het volledige eigendom van al uw gebruikersinhoud en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met uw gebruikersinhoud. U verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat materialen van welke aard dan ook die via uw account zijn ingediend of anderszins door u op of via de Service zijn gepost, verzonden of gedeeld, de rechten van derden schenden of schenden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, publiciteit of andere persoonlijke of eigendomsrechten; of lasterlijk, lasterlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten.

Feedback

Niettegenstaande sectie 4 (iii), als u Medigoo feedback, suggesties, getuigenissen, opmerkingen, ideeën, beoordelingen, recensies, bugrapporten of soortgelijke of gerelateerde informatie (“Feedback”) geeft, gaat u ermee akkoord dat (a) alle het recht, de titel en het belang van dergelijke Feedback worden het exclusieve eigendom van Medigoo, (b) Medigoo kan dergelijke Feedback zonder uw toestemming gebruiken en delen, alleen als Medigoo uw voor- en achternaam niet gebruikt (c) Als u geeft voorafgaande toestemming, Medigoo zal dergelijke Feedback kunnen gebruiken en delen, met inbegrip van uw voor- en achternaam (d) Medigoo is u geen enkele verplichting of compensatie verschuldigd met betrekking tot de Feedback, en (e) Medigoo heeft mogelijk al overwogen of overweegt deze te overwegen of soortgelijke ideeën als uw feedback. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden met betrekking tot Feedback, of als u het eigendom wilt behouden van enig intellectueel eigendom in een specifieke Feedback, dan is uw enige mogelijkheid en verhaalsmogelijkheid om dergelijke specifieke Feedback niet naar Medigoo te sturen.

Vergoedingen en betalingen voor betaalde accounts

Premium Service-abonnementen

Zoals gebruikt in deze Sectie 5, betekent “Premium Service” elke service die beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van de Service op betaalde abonnementsbasis. Als u zich abonneert op een Premium-service, gaat u ermee akkoord om alle toepasselijke vergoedingen (bijv. Terugkerende maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten) te betalen die zijn gemaakt in verband met uw account tegen de tarieven die van kracht waren toen de kosten werden gemaakt. Medigoo zal aan het begin van de factureringsperiode automatisch kosten in rekening brengen op uw creditcard of andere geautoriseerde account en de facturering zal automatisch worden herhaald met het interval dat u bij het aanmelden hebt gekozen totdat u uw account wijzigt of beëindigt. Elke wijziging in de gekozen betalingsmethode gaat in voor de volgende factureringsperiode. Als u uw account wijzigt in een type waarvoor geen betaald abonnement is vereist, behoudt u toegang tot de functies waarvoor u al hebt betaald tot het einde van de huidige factureringsperiode. Als u daarentegen uw account beëindigt, wordt deze beëindiging onmiddellijk van kracht en ontvangt u geen restitutie voor bedragen die u al hebt betaald. U gaat ermee akkoord alle toepasselijke belastingen te betalen en ons de incassokosten en rente voor achterstallige bedragen te vergoeden.

Premium Service gratis proefaanbiedingen

Als u een gratis proefaanbieding voor Premium Service ontvangt voor een bepaald aantal dagen, worden er geen kosten in rekening gebracht tijdens de gratis proefperiode als u ervoor kiest om een ​​account aan te maken voor dergelijke Premium Service, maar wordt het bedrag automatisch in rekening gebracht op de dag na uw gratis de proefperiode is vooraf beëindigd voor de volgende periode, in overeenstemming met de voorwaarden van “Premium Service-abonnementen” zoals hierboven vermeld in sectie 5 (i). Daarna wordt u regelmatig in rekening gebracht, afhankelijk van uw servicekeuze (maandelijks, jaarlijks, enz.) Totdat u besluit te annuleren. Noteer wanneer uw gratis proefperiode afloopt, aangezien u mogelijk geen extra kennisgeving ontvangt voorafgaand aan de automatische afschrijving als u niet annuleert voordat de gratis proefperiode afloopt. U bent beperkt tot één gratis proefperiode per Premium-service. Als u een Premium-service annuleert nadat u zich al hebt geregistreerd onder een gratis proefaanbieding voor de Premium-service en u probeert te registreren voor een extra gratis proefperiode van dezelfde Premium-service, zal Medigoo automatisch uw creditcard of een ander toepasselijk / geautoriseerd account in rekening brengen in overeenstemming met met de voorwaarden van “Premium Service-abonnementen” zoals hierboven vermeld in sectie 5 (i). Als u de toepasselijke kosten voor een Premium-service niet wilt betalen, moet u uw account annuleren voordat de gratis proefperiode afloopt en geen volgende registratie voor die Premium-service voltooien.

Geen geld terug

Tenzij we schriftelijk anders aangeven, zijn alle vergoedingen en kosten niet restitueerbaar.

Kosten van derden en mobiele waarschuwingen

U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele kosten of kosten die worden gemaakt om toegang te krijgen tot de Service via een internettoegangsleverancier of een andere derde partij, inclusief maar niet beperkt tot kosten voor het ontvangen van sms-berichten of andere mobiele toegang, die aan u in rekening kunnen worden gebracht of in mindering worden gebracht op uw prepaid-saldo door uw mobiele provider. U gaat ermee akkoord dat Medigoo op geen enkele manier aansprakelijk is voor kosten van derden.

Klachten over auteursrechten

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we verbieden gebruikers om materiaal op de Medigoo / Medigoo-website te uploaden, plaatsen of anderszins te verzenden dat materiaal schendt dat de intellectuele eigendomsrechten van een andere partij schendt. Als u van mening bent dat materiaal op de Service inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act, kunt u ons een schriftelijke kennisgeving van een dergelijke inbreuk sturen op:

Medigoo Oy Inc.

Attn: DMCA Complaints

Metsäpirtintie 1

02130 Espoo, Finland / Europa

Email: [email protected]

 

Vrijwaring

U stemt ermee in om Medigoo en haar gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en externe serviceproviders te vrijwaren en elk van hen te vrijwaren en te vrijwaren van alle claims en aansprakelijkheden (inclusief advocatenkosten) die kunnen voortvloeien uit uw inzendingen, van uw ongeoorloofd gebruik van materiaal verkregen via de Service, of van uw schending van deze Overeenkomst, of van dergelijke handelingen door uw gebruik van de Service.

Aansprakelijkheidsverklaring en beperking van aansprakelijkheid

U ERKENT DAT U DE SERVICE OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. DE DIENST WORDT GELEVERD “AS IS” EN MEDIGOO, HAAR AANGESLOTEN EN HAAR DERDEN SERVICE LEVERANCIERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIES VAN BETROUWBAARHEID, BETROUWBAARHEID, BETROUWBAARHEID, INBREUK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF ENIGE ANDERE GARANTIE, VOORWAARDE, GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING, OOK MONDELING, BIJ HET SCHRIJVEN OF IN ELEKTRONISCHE VORM, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE NAUWKEURIGHEID OF DE VOLLEDIGE IN DE DIENST VERSTREKTE INFORMATIE. MEDIGOO, HAAR AANGESLOTEN, EN HAAR SERVICEPROVIDERS VAN DERDEN VERTEGENWOORDIGEN OF GARANDEREN NIET DAT DE TOEGANG TOT DE SERVICE ONONDERBROKEN ZAL ZIJN OF DAT ER GEEN FOUTEN, FOUTEN OF GEVALLEN OF VERLIES VAN VERZONDEN INFORMATIE ZULLEN ZIJN OF DAT GEEN VERZENDING WORDT VERZONDEN ONDERHOUD.

ZONDER BEPERKING GEEFT MEDIGOO GEEN GARANTIE OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE INBEGREPEN IN ENIGE ROUTE OF ANDERE INFORMATIE DIE IS GEMAAKT OF VERSTREKT VIA DE SERVICE. GEBRUIKERS ZIJN ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN ALLE INFORMATIE DIE AAN DE DIENST WORDT VERSTREKT EN MEDIGOO ZAL GEEN VERANTWOORDELIJKHEID DOEN VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR SCHADE, ONVOLLEDIGE OF ONVOLLEDIGE INFORMATIE IN DERGELIJKE ROUTES.

DE HOTELS EN ANDERE LEVERANCIERS DIE REIZEN OF ANDERE DIENSTEN VERSTREKKEN OP DEZE WEBSITE ZIJN ONAFHANKELIJKE AANNEMERS EN GEEN AGENTEN OF WERKNEMERS VAN MEDIGOO OF ZIJN GELIEERDE. MEDIGOO’S WEERGAVE VIA DE DIENST VAN REISINFORMATIE VAN DERGELIJKE DERDEN IMPLICEERT, STELT GEEN ENKELE SPONSORING OF GOEDKEURING DOOR MEDIGOO VAN EEN DERGELIJKE LEVERANCIER OF EEN AANGELEGENHEID VAN DERGELIJKE LEVERANCIER. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT MEDIGOO GEEN ENKEL VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE DIE DEZE LEVERANCIERS KUNNEN VERKRIJGEN. UW INTERACTIE MET DERGELIJKE LEVERANCIERS IS OP EIGEN RISICO. MEDIGOO EN HAAR AANGESLOTEN ZIJN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE HANDELINGEN, FOUTEN, OMISSIES, VERKLARINGEN, GARANTIES, SCHENDINGEN OF NALATIGHEID VAN DERGELIJKE LEVERANCIERS OF VOOR ENIGE PERSOONLIJK LETSEL, DOOD, SCHADE AAN EIGENDOM OF ANDERE SCHADE OF VERGOEDING. MEDIGOO EN HAAR AANGESLOTEN HEBBEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID EN KRIJGEN GEEN TERUGBETALING IN GEVAL VAN VERTRAGING, ANNULERING, OVERBOEKING, STAKING, OVERMACHT OF ANDERE OORZAKEN BUITEN ONZE DIRECTE CONTROLE.

MEDIGOO, HAAR AANGESLOTEN EN HUN RESPECTIEVE DIENSTVERLENERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJEN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF PUNITIEVE SCHADE DIE LIJKT UIT DEZE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN BEPERKTE DIENSTEN, ZONDER ENIGE BEPERKING: HIERONDER, DE LEVERING OF NIET-LEVERING VAN INFORMATIE, DE VERKOOP OF AANKOOP VAN ENIGE GOEDEREN OF VERKOOP, UW TOEGANG TOT OF ONMOGELIJKHEID OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE DIENST, INCLUSIEF VOOR VIRUSSEN DIE TOEGESTAAN ZIJN UIT DE DIENST, UW GEBRUIK OF VERTROUWEN SERVICE OF ENIGE VAN DE VERKOOP, INFORMATIE OF MATERIALEN DIE OP DE SERVICE BESCHIKBAAR ZIJN, ONGEACHT HET TYPE VORDERING OF DE AARD VAN DE OORZAAK, ZELFS INDIEN OPGELET OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS ZIJN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN DIE VAN STAAT TOT STAAT VERSCHILLEN.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT MEDIGOO, HAAR AANGESLOTEN EN DIENSTVERLENERS VAN DERDEN EN ELK VAN HUN RESPECTIEVE DIRECTEURS, AMBTENAREN, WERKNEMERS EN AGENTEN VAN CLAIMS, EISEN EN SCHADE (WERKELIJK EN GEVOLG) VAN ELKE KIND EN ONGEKENDE, VERDACHT EN ONVERMINDERD, ONTHULLEN EN ONTHULLEN, ONTSTAAN UIT OF OP EEN MANIER DIE VERBONDEN IS MET UW GEBRUIK VAN DE SERVICE.

Service modificatie; Beëindiging of opschorting van toegang tot de dienst

Medigoo heeft het recht om de Service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, inclusief het toevoegen of verwijderen van functies of functies. Medigoo heeft het recht om uw toegang tot de Service of een deel daarvan, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen en / of op te schorten.

Geschillenbeslechting

Algemene informatie

Als er een geschil ontstaat tussen u en Medigoo, is ons doel om u een neutrale en kosteneffectieve manier te bieden om het geschil snel op te lossen. Dienovereenkomstig komen u en Medigoo overeen dat we elke claim of controverse op grond van wet of billijkheid die voortvloeit uit deze Overeenkomst of onze diensten (elk, een “Claim”) zullen oplossen in overeenstemming met een van de onderstaande subsecties of als Medigoo en u anderszins akkoord gaat geschreven. Voordat we onze toevlucht nemen tot deze alternatieven, raden we u ten zeerste aan eerst rechtstreeks contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken.

Wet en forum voor geschillen

Deze overeenkomst wordt in alle opzichten beheerst door de wetten van de staat Washington, zoals deze van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn aangegaan en die volledig binnen Washington moeten worden uitgevoerd tussen inwoners van Washington, ongeacht conflicterende wetsbepalingen. U gaat ermee akkoord dat elke claim of elk geschil dat u tegen Medigoo heeft, moet worden beslecht door een rechtbank in King County, Washington, tenzij anders overeengekomen door de partijen of zoals beschreven in de paragraaf over de arbitrageoptie hieronder. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in King County, Washington om al dergelijke claims of geschillen te betwisten.

Arbitrage

Elke claim (met uitsluiting van vorderingen tot staking of andere billijke verlichting) wordt uitsluitend opgelost door bindende, niet op uiterlijk gebaseerde arbitrage overeenkomstig de Commercial Arbitration Rules (“AAA Rules”) van de American Arbitration Association (“AAA”), maar de partijen zijn niet noodzakelijk bedoeld voor de AAA om de arbitrage te beheren. De arbitrage vindt plaats in Seattle, Washington en de interne wetten van de staat Washington (behalve de regels inzake wetsconflicten) en van de Verenigde Staten zijn van toepassing. Een deel van of de gehele arbitrage kan telefonisch of op basis van schriftelijke opmerkingen worden uitgevoerd en vereist niet de persoonlijke verschijning van de partijen of getuigen tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. De toewijzing van kosten en vergoedingen voor dergelijke arbitrage wordt bepaald in overeenstemming met de AAA-regels. Als dergelijke kosten uiteindelijk buitensporig blijken te zijn in een consumentengeschil, is Medigoo verantwoordelijk voor het betalen van alle arbitragekosten en de vergoeding van de arbiters boven wat redelijk wordt geacht. De arbitrage wordt uitgevoerd door een enkele, neutrale arbiter die zich bezighoudt met de rechtspraktijk en die onderling door de partijen is overeengekomen of die bij gebreke van een dergelijke overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de oorspronkelijke arbitragevraag, elke partij selecteert één arbiter en de twee geselecteerde arbiters komen in onderling overleg tot overeenstemming over de selectie van een derde arbiter binnen 30 dagen na ontvangst van de oorspronkelijke arbitrage-aanvraag. De beslissing en uitspraak van de arbiter is definitief en bindend en kan worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. Niets in deze overeenkomst belet een partij om een ​​voorlopige voorziening of andere billijke verlichting te zoeken met betrekking tot de inbreuk, verduistering of andere schending van de intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten van een dergelijke partij bij een bevoegde rechtbank. In het geval dat de voorgaande overeenkomst tot arbitrage onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht met betrekking tot een claim, geschil of controverse, gaat u ermee akkoord dat een dergelijke claim, geschil of controverse alleen zal worden ingediend en beoordeeld in de staat en federale rechtbanken in King County, Washington en Registreerder stemmen hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk in met en onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van dergelijke rechtbanken over elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit deze Overeenkomst.

Onjuist ingediende claims

Alle claims die u tegen Medigoo indient, moeten worden afgehandeld in overeenstemming met deze sectie over geschillenbeslechting. Alle claims die zijn ingediend of die in strijd zijn met de sectie voor geschillenbeslechting, worden beschouwd als onjuist ingediend. Als u een claim indient die in strijd is met de sectie voor geschillenbeslechting, kan Medigoo de kosten en kosten van advocaten tot $ 1000 terugvorderen, op voorwaarde dat Medigoo u schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de onjuist ingediende claim en u de claim niet onmiddellijk hebt ingetrokken.

Algemene bepalingen

Medigoo Oy Inc. is een in Helsinki, Finland geregistreerd bedrijf, gevestigd te Metsäpirtintie 1, 02130 Espoo, Finland. Als een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling geschrapt en worden de overige bepalingen gehandhaafd. We kunnen deze Overeenkomst naar eigen goeddunken toewijzen. Koppen zijn alleen ter referentie en beperken de reikwijdte of reikwijdte van een dergelijke sectie niet. Ons verzuim om op te treden met betrekking tot een inbreuk door u of anderen, betekent niet dat wij afstand doen van ons recht om op te treden met betrekking tot volgende of soortgelijke inbreuken. We garanderen niet dat we actie zullen ondernemen tegen alle schendingen van deze overeenkomst.